מידע שימושי שו"ת בנושא מענק עבודה 2024 - עבור שנת 2023

יהודה מילר

מנהל פורום חשבונאות ומס
מנהל
מנוי פרימיום גולד
מהו מענק עבודה ומי זכאי ליהנות ממנו?

תשובה:
"מענק עבודה" משולם מתוקף חוק "מענק עבודה" ומהווה תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
גובה המענק יכול להגיע לאלפי שקלים חדשים בשנה.
התוכנית נועדה, בין היתר, כדי לעודד אזרחים להשתלב במעגל העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים בעלי הכנסות נמוכות ולהביא לצמצום הפערים הכלכליים בין בעלי השכר הנמוך לבין עובדים ברמות השכר הגבוהות.

מי זכאי לקבלת מענק עבור שנת המס 2023?

תשובה:
החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2023 אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:
א. גילך 21 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
ב. במועד כלשהו בשנת המס לא היה בבעלותו או בבעלות בן זוגו או בבעלות ילדו הסמוך על שולחנו, ביחד או לחוד, בשנת המס זכות במקרקעין (למעט דירת מגורים יחידה), בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ובלבד שחלקם בזכות יחד עולה על 50%;
ג. מתקיים לגביך אחד מהשניים:
1. אם יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או "הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס 2023 במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר ו/או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 6,848 ₪.
אם הינך הורה יחיד במשפחה חד הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,420 ₪ ונמוכה מ- 10,570 ₪ .
2. אם יש לך שלושה ילדים או יותר –
התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל "הכנסת העבודה" ו/או ה"הכנסה מעסק/משלח יד" בשנת המס 2023,במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,320 ₪ ונמוכה מ- 7,540 ₪ אם הנך הורה יחיד במשפחה חד הורית (שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו) נדרש שהכנסתך כאמור גבוהה מ- 1,420 ₪ ונמוכה מ- 12,900 ₪.
הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2024 בהתאם להוראות החוק.
הסכומים אינם מתייחסים לעובדים שנקבע להם "שכר מינימום מותאם".


האם ניתן מענק עבודה לעובדים עם מוגבלות?

תשובה:
החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

מהם התנאים לקבלת מענק העבודה?

תשובה:
על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה.
1. את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2023, עליך להגיש לכל המאוחר עד ליום ה- 30 בנובמבר 2024.
2. "עצמאי" ו/או "עובד" (שכיר) החייב בהגשת דו"ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו"ח כאמור – הוגש דו"ח או דו"ח עצמאי "מקוון" לפי העניין בהתאם לסעיף 131 לפקודה ובמועדים כאמור בסעיפים 132 ו- 133 לפקודה.
יובהר כי, נישום שניתנה לו אורכה להגשת הדו"ח כאמור, הוגש הדו"ח עד למועד הארכה שניתנה לו.
3. הוגש על ידי המעביד דו"ח 126/856 לשנת המס 2023 עד לתאריך 30 באפריל 2024.

כיצד יש להגיש תביעה למענק עבודה?

תשובה:

תוכל להגיש בקשה מקוונת באזור האישי באתר רשות המסים. ניתן להגיש בקשה בשנת המס 2024 באמצעות היישום המקוון עבור שנות המס 2022 ו- 2023 .
1. קישור לאזור האישי
1.1 יש להזין מספר מעסיקים שהיו לך ולבן\בת הזוג.
1.2 לאשר את פרטי חשבון הבנק המעודכנים ברשות המסים, כמו כן תינתן האפשרות לעדכן את פרטי חשבון הבנק הנכונים באמצעות הליך של אימות חשבון בנק
1.3מאשרים את התצהיר, מומלץ להדפיס את טופס ההצהרה.
* יובהר כי כספי המענק יופקדו בחשבון הבנק של מגיש התביעה.
*באמצעות היישום ניתן להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה עבור שנות המס 2022 ו- 2023
2. באמצעות בסניפי/סוכנויות הדואר - עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך, אליו הנך מעוניין שיועבר המענק.
לאחר שמבקש המענק מזדהה אצל פקיד הדואר הוא מתבקש למסור פרטים על מס' המעסיקים שהוא ובן זוגו עבדו אצלם, מס' חשבון בנק אליו הוא מעוניין שהמענק יועבר, כתובת למשלוח דואר.
באמצעות בנק הדואר ניתן להגיש בקשה בשנת המס 2024 רק עבור שנת המס 2023 .
הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום!
קישור לדף נושא מענק עבודההאם תובע שעובד אצל "קרוב" זכאי לקבלת מענק עבודה?

תשובה:
יחיד שקיבל הכנסת עבודה מ"קרוב" ו/או יחיד שקיבל הכנסת עבודה מאת חבר בני אדם שהיחיד או קרובו הם בעלי שליטה בו. אינו זכאי לקבלת מענק עבודה.
"קרוב" לעניין זה הוא - בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא של בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.


האם אני יכול לשלוח את בת זוגתי לסניף הדואר ע"מ שתגיש עבורי את התביעה לקבלת מענק העבודה?

תשובה:
התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.


האם תושב חוץ שעובד בארץ יכול לקבלת מענק עבודה?

תשובה:
הזכאות לקבלת מענק עבודה ניתנת אך ורק למי שהוא תושב ישראל, וליחיד תושב חוץ העומד בהגדרת יחיד תושב ישראל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה.

האם ההכנסות של בן/ת הזוג נכללות בבדיקת הזכאות למענק עבודה?

תשובה:
כן.
ראה הרחבה בשאלה "מה משפיע על גובה סכום המענק המתקבל?"

מה משפיע על גובה סכום המענק המתקבל ?

תשובה:
סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך וגילך .

מהי "הכנסה נוספת" לצורך מענק עבודה?

תשובה:
"הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה).
למעט קצבה המושלמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי

מהם המקרים בהם יפחת מענק העבודה ?

תשובה:
גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת" (שאינה הכנסת עבודה) וגם מהכנסות בן זוגך. אם יש לך "הכנסה נוספת" או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או ה"הכנסה נוספת", גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.


כיצד יתקבל מענק העבודה?

תשובה:
1. אם הנך "עובד" (שכיר) או שהינך עצמאי :-
• הוגשה תביעה עד יום 30 ביוני 2024 ישולם המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה:
• 15 ביולי 2024, 15באוקטובר 2024, 15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
• הוגשה תביעה עד יום 30 ספטמבר 2024, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: 15 באוקטובר 2024, 15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
• הוגשה תביעה עד יום 30 בנובמבר 2024, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה:
15 בדצמבר 2024 וב- 15 בפברואר 2025.
2. היה סכום המענק שנקבע 900 ₪ או פחות ישולם המענק בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה.יש בבעלותי דירת מגורים יחידה ובנוסף בעלות בקרקע האם אני זכאי לקבלת מענק עבודה?

תשובה:
הזכאות לקבלת המענק לא תחול על עובד שבמועד כלשהוא בשנת המס היה לו, לבן זוגו, או לילדו הסמוך על שולחנו, זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יחידה ובלבד שחלקם בזכות כאמור, יחד, עולה על 50%.

יש לי הכנסה מפנסיה האם אני יכול לקבל מענק עבודה?

תשובה:
הכנסה מפנסיה כהכנסה יחידה איננה בגדר "הכנסת עבודה" ולפיכך איננה מזכה בקבלת מענק עבודה.

האם ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה רטרואקטיבית לאחר שעבר מועד ההגשה בסניפי הדואר (ה- 30 בנובמבר)?

תשובה:
ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה עבור שנת התביעה 2022 באמצעות בקשה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים באזור האישי או באמצעות משרד פקיד השומה האזורי בלבד, וזאת לא יאוחר מתום שנתיים משנת המס בגינה נתבע המענק (לדוגמא: בקשה לקבלת מענק בגין שנת המס 2022 ניתן להגיש עד ליום 31.12.24).
כמו כן, ניתן לפתוח תביעה בגין שנת המס 2023 באמצעות בקשה מקוונת באתר האינטרנט של רשות המסים.
ראה הרחבה בשאלה כיצד יש להגיש תביעה?

כיצד ניתן לעדכן פרטי חשבון בנק?

תשובה:
ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק בתביעה שהוגשה למענק עבודה באמצעות יישום מקוון הנמצא באזור האישי באתר רשות המסים.

האם דמי לידה ותקופת לידה והורות נכללים בחישוב הזכאות למענק עבודה?

תשובה:
כן, הכנסות מדמי הלידה ותקופת לידה והורות שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי נכללים בבדיקת הזכאות לקבלת מענק עבודה.

האם גמלת שמירת הריון ותקופת שמירת הריון נכללים בחישוב הזכאות למענק עבודה?

תשובה:
כן, הכנסות מגמלת שמירת הריון ותקופת שמירת הריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת הריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי נכללים בבדיקת הזכאות לקבלת מענק עבודה.

מי זכאי למענק עבודה מוגדל בשיעור של 150%?

תשובה:
1.עובדת/עצמאית שיש לה ילד אחד או יותר בשנת המס.
2. "הורה יחיד" – עובד, שהוא הורה לילד אחד או יותר, הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, החי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג, לרבות אדם אחר, הידוע בציבור כבן זוגו.

האם יורשים יכולים להגיש מענק עבודה בשם המוריש?

תשובה:
יורש חוקי (עפ"י צו ירושה/צו קיום צוואה), יוכל להגיש תביעה לקבלת מענק עבודה בשם המוריש שהיה יכול להגיש בקשה אם היה נשאר בחיים.
הגשת התביעה תתבצע במשרדי השומה האזוריים בצירוף המסמכים שלעיל לרבות טופס ייפוי כוח והצהרה החתום ע"י כל היורשים החוקיים, צילום ת"ז של המוריש והיורש – מגיש התביעה בפועל והעתק שיק/אישור ניהול ח-ן בנק המתנהל ע"ש מיופה הכוח.


האם התובע שעבד אצל "קרוב" ויש לו הכנסת עבודה ממעביד נוסף שאינו "קרוב" כן יהיה זכאי לקבלת מענק עבודה ?

תשובה:
יובהר כי מי שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעביד שהוא "קרוב" וגם ממעביד שאינו "קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק רק עבור החודשים שבהן לא התקבלה במקביל הכנסה ממעביד שהוא "קרוב".

על מי חלה הזכאות למענק עבודה המוגדל לנשים?

תשובה:
במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021, הוחלט לסייע לנשים שחלה עליהן הוראת החוק להעלאת גיל הפרישה, בין היתר, באמצעות הטבות שנקבעו בחוק מענק עבודה.
יינתן מענק עבודה מוגדל לנשים עובדות שבשנת הזכאות בגינה חל התיקון בחוק, גילן עולה על 60 שנים ואינו עולה על 67 והן עובדות ומרוויחות שכר נמוך.
הזכאות למענק עבודה מוגדל לנשים בשנת הזכאות 2023 חלה רק על מי שגילה 60-63.
לדוגמא: מי שבשנת התביעה 2023 הייתה בת 64, לא תהיה זכאית למענק המוגדל לפי תיקון חוק זה, זאת מאחר והיא נולדה בשנת 1959, ולא החל מיום 1.1.1960 והלאה.
במסגרת המענק המוגדל כאמור יגדלו סכומי המענקים וטווחי ההכנסה המזכים במענק עבודה.

מי זכאית למענק מוגדל לנשים ?

תשובה:
הינה שכירה/עצמאית והייתה לה בשנת המס 2023, הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד ועמדה בכל התנאים הבאים:
1.גילה עולה על 60 שנים ואינו עולה על 63.
2.תאריך לידתה חל ביום 1.1.1960 או לאחר מכן.
3.במועד כלשהו במהלך שנת המס 2023, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותה או בבעלות בן-זוגה או בבעלות ילדיה התלויים בה כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקם בזכות עולה על 50%.
4.הכנסתה החודשית הממוצעת גבוהה מ- 870 ₪* ונמוכה מ- 8,430 ₪*
*הסכומים מעודכנים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2024 בהתאם להוראות החוק.


כיצד אזרחים יכולים לקבל מידע ופרטים נוספים בנושא מענק עבודה?

תשובה:
באתר האינטרנט של רשות המסים

מהו גובה סכום מענק עבודה החודשי המינימאלי לתשלום?

תשובה:
הסכום המינימאלי החודשי לתשלום מענק עבודה הינו 30 ₪.
להורה יחיד הסכום המינימאלי החודשי הינו 20 ₪.
 

ללי.ללי

לאי ללי (לשעבר)
מנוי פרימיום
אשמח לשמוע לגבי אבטלה
האם חודש אבטלה מחושב בחישוב חודשים?
האם הכנסות מאבטלה מחושבות בהכנסות?
מה לגבי חודש מלא ומה לגבי חודש חלקי (שהיה בו גם אבטלה וגם העסקה כשכיר )
 

הודיה 482

משתמש מקצוען
מתי אפשר להגיש על שנת 2023?
באתר של הבדיקת זכאות יש רק על שנת 2202
 

רחלה 123

משתמש מקצוען
שני שאלות
1. חל"ד שהתחילה עכשיו בסוף דצמבר 2023 אמורה להשפיע על החישוב ?
2. החישוב לפי ברוטו או נטו ?
 

הודיה 482

משתמש מקצוען
שני שאלות
1. חל"ד שהתחילה עכשיו בסוף דצמבר 2023 אמורה להשפיע על החישוב ?
2. החישוב לפי ברוטו או נטו ?
אצלי זה השפיעה
ילדתי ב1.12.2021
ובבדיקת זכאות לשנת 2022 לא הייתי זכאית והיה כתוב לי שזה בגלל החל"ד
כלומר: חודש חל"ד ב2021 וחדשיים וחצי חל"ד ב2022
אבל מה שכן קיבלתי על שנת 2021 בזכות הלידה הזאת
כי התחתנתי ונהייתי בגיל 23 בשבוע הראשון של השנה וילדתי בחודש האחרון
שלושת התנאים הראשונים לקבלת מענק. (אם הלידה היתה חודש לאחר מכן לא הייתי זכאית גם 21 ו22)
 

ללדת אחרת

משתמש פעיל
האם גם אתם הגעתם לעמוד הזה?
בשנים קודמות זה לא היה
1705485874807.png1705485707160.png

1705485766453.png
ג
 

נבחר

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית

נבחר

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית
תזכורת לכל השאלות זכאי/לא זכאי:
להגיש לא עולה כסף, ולא דורש שום מסמך, רשות המיסים מחשבת את המענק על פי הדוחות שהמעסיק שלכם הגיש לה
אם מגיע תקבלו, אם לא לא.
תנסו, לא תפסידו.
 

צירקי

משתמש מקצוען
צילום מקצועי
אז אם הגשתי כבר בקשה זה גם בשביל בעלי..
כלומר בעלי לא צריך להגיש בקשה?
 

Aארי

משתמש פעיל
עימוד ספרים
עריכה תורנית
הרב @יהודה מילר ,
ראשית יישר כח על המידע הרב.

שאלה לי,
עצמאית בעלת יותר מילד 1, כאשר בקיזוז ההוצאות תהיה מתחת לסף המקסימום להכנסה, תהיה זכאית ל150%?
 

ללי.ללי

לאי ללי (לשעבר)
מנוי פרימיום

יהודה מילר

מנהל פורום חשבונאות ומס
מנהל
מנוי פרימיום גולד
הרב @יהודה מילר ,
ראשית יישר כח על המידע הרב.

שאלה לי,
עצמאית בעלת יותר מילד 1, כאשר בקיזוז ההוצאות תהיה מתחת לסף המקסימום להכנסה, תהיה זכאית ל150%?
המענק מחושב לפי ההכנסה החייבת, הכנסה לאחר ניכוי הוצאות
 

PUSH

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי
פרסום וקופי

בערלי

משתמש חדש

יהודי - זה אני!

משתמש צעיר
אם הבן זוג הוא אברך כולל,
המילגה מתחשבת?
הדתות מתחשבים?
במידה וב 2023 היו לי 2 ילדים,
ובעת הגשת הבקשה 3 ילדים,
זה משנה למשו?
 
נערך לאחרונה ב:
  • תודה
Reactions: CO2

נבחר

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית

אולי מעניין אותך גם...

הסטטוס שלנו

איך ליצור עיטורים לספר שלכם בקלות ובמהירות?
הגשות פרויקט יחידה א' קורס סאונד גברים
פתיחת קורס עיצב גרפי ודיגיטל
על העיבוד: שרוליק מנדלסון מרצה בפרוג למוזיקה אלקטרונית
קורס עיצוב גרפי ובניית אתרים
לא לוותר!
שוויץ או האיים הקריביים?
איך נמיר פיקסלים לאחוזים?

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק מח

א שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנֵי קֹרַח:ב גָּדוֹל יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד בְּעִיר אֱלֹהֵינוּ הַר קָדְשׁוֹ:ג יְפֵה נוֹף מְשׂוֹשׂ כָּל הָאָרֶץ הַר צִיּוֹן יַרְכְּתֵי צָפוֹן קִרְיַת מֶלֶךְ רָב:ד אֱלֹהִים בְּאַרְמְנוֹתֶיהָ נוֹדַע לְמִשְׂגָּב:ה כִּי הִנֵּה הַמְּלָכִים נוֹעֲדוּ עָבְרוּ יַחְדָּו:ו הֵמָּה רָאוּ כֵּן תָּמָהוּ נִבְהֲלוּ נֶחְפָּזוּ:ז רְעָדָה אֲחָזָתַם שָׁם חִיל כַּיּוֹלֵדָה:ח בְּרוּחַ קָדִים תְּשַׁבֵּר אֳנִיּוֹת תַּרְשִׁישׁ:ט כַּאֲשֶׁר שָׁמַעְנוּ כֵּן רָאִינוּ בְּעִיר יְהוָה צְבָאוֹת בְּעִיר אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהִים יְכוֹנְנֶהָ עַד עוֹלָם סֶלָה:י דִּמִּינוּ אֱלֹהִים חַסְדֶּךָ בְּקֶרֶב הֵיכָלֶךָ:יא כְּשִׁמְךָ אֱלֹהִים כֵּן תְּהִלָּתְךָ עַל קַצְוֵי אֶרֶץ צֶדֶק מָלְאָה יְמִינֶךָ:יב יִשְׂמַח הַר צִיּוֹן תָּגֵלְנָה בְּנוֹת יְהוּדָה לְמַעַן מִשְׁפָּטֶיךָ:יג סֹבּוּ צִיּוֹן וְהַקִּיפוּהָ סִפְרוּ מִגְדָּלֶיהָ:יד שִׁיתוּ לִבְּכֶם לְחֵילָה פַּסְּגוּ אַרְמְנוֹתֶיהָ לְמַעַן תְּסַפְּרוּ לְדוֹר אַחֲרוֹן:טו כִּי זֶה אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ עוֹלָם וָעֶד הוּא יְנַהֲגֵנוּ עַל מוּת:
נקרא  3  פעמים

אתגר AI

גלות וגאולה • אתגר 71

לוח מודעות

למעלה