תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש בwww.prog.co.il

1. אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר האינטרנט Prog.co.il (להלן יקרא: "האתר") האתר המוביל בנושאי פורומים מקצועיים לציבור החרדי.

2. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, פקסימיליה, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

4. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

5. הגדרות: -

"החברה":- "פרוג בע"מ"

"האתר":- www.prog.co.il

"המידע": - כל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, לרבות תוכן, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

"משתמש":- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כחבר בקהילה ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהחברה בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

"הפקה": – הפקה, העתקה, עיבוד, הגדלה, הקטנה, הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה ו/או הורדה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של כל חומר המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים).

בעלות ותפעול

6. המידע המוצג ברחבי האתר הינו בבעלותה הבלעדית או ברישיון שהוענק לחברה.

7. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

8. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא וללא כל אחריות מצדה.

10. כל פעולת הפקה כהגדרתה לעיל של המידע באתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינה אסורה בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.

11. לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לשימוש בתכנים ו/או במידע ו/או בקניין של החברה כאמור בהסכם זה, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-

• דוא"ל: [email protected]

• כתובת מלאה: בית פרוג – זבוטינסקי 168 בני ברק

• טל: 072-2201435

קניין רוחני - הצהרות והתחייבויות המשתמש

12. לעניין זה המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך, שהמידע המוצג באתר, מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים.

13. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.

14. העברת מידע לחברה באמצעות האתר ו/או דרכים אחרות, אשר הנו בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה או גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, אסורה בהחלט.

15. המשתמש מצהיר ומתחייב כי אין במידע שהעביר לחברה כדי פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחר כלשהו, פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, לשון הרע או הוצאת דיבה, וכן כי במידה ומופיעים אנשים במידע קיבל את רשותם המלא לפרסום המידע ו/או הפקתו.

16. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על ידו לחברה.

17. המשתמש מתחייב שלא להעביר לחברה מידע המכיל וירוסים ו/או תולעים ו/או פצצות זמן ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של החברה ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו לרבות אך לא רק כמפורט להלן.

18. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

19. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

20. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

21. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

22. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

23. החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

24. המשתמש באתר מתחייב שלא להעלות כל תוכן העלול להטעות צרכן כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 או משתמש או לקוח של האתר בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.

25. המשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין ו/או לקשר לאתר חומר ו/או מסר שעלול להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים לרבות משלוח הודעות SMS באמצעות האתר ו/או השירותים. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום לנזק ו/או לפגוע במשתמשי האתר.

26. במידה והמשתמש יפר אחת או יותר מההוראות המפורטות לעיל יידרש המשתמש לשפות את הספק ו/או את החברה בגין הנזקים שיגרמו לו כתוצאה מהפרות אלו.

27. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל קישור לאתר ומכל הצגה או פרסום של התכנים ו/או המידה כמפורט לעיל כאמור ובכל דרך אחרת. כל קישור, הצגה או פרסום של התכנים האמורים באתר שנעשו על ידי המשתמש יהיו באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

28. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

29. המשתמש מתחייב להימנע מהפרת כל חוק ו/או תקנה אגב שימוש בשירותי החברה הניתן על ידי החברה, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל בכל הנוגע להעברת מידע בין מדינות ו/או באמצעות רשת האינטרנט.

סימני מסחר

30. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:

• כקישורית (Hyperlink)

• בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם

• כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר

• ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה

אחריות - תכנים שגולשים מוסרים לאתר ולרבות המלצות על שירותים ו/או מוצרים, המלצות, תכנים בבלוגים, בפורומים ותגובות גולשים וכו'

31. החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם בוחנים את תוכן המידע המועבר על ידי המשתמש לחברה ולפיכך אינם נושאים בכל אחריות הנובעת מתכולת המידע, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה בפרטיות, זכויות יוצרים וכל זכויות הקניין רוחני כלשהו, או אי דיוק שנכללים בחומרים אלו הפרת זכויות ו/או כל טענה אחרת.

32. המשתמשים מתחייבים בזאת להכניס תכנים אמתיים ומדויקים, ללא שקרים וסילופים, ללא הפרות זכויות יוצרים, ללא לשון הרע, ללא עידוד עבירות על החוק וללא כוונות מסחריות כלשהן.

33. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, או במי מטעמו. בנוסף, החברה תהיה רשאית במקרה זה למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

34. התכנים שימסור המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. מומלץ לגולש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלו בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטי המשתמש. מומלץ לגולש לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליו לפחות באותה מידה של זהירות שהוא נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

35. החברה ממליצה למשתמשים להתייחס לתכנים כפי שפורטו לעיל בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. על המשתמשים לקחת בחשבון כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב.

36. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, במידע שהועבר על ידי המשתמש לחברה, ובכלל זאת אך לא רק, בגין מהות המידע, לרבות, שימוש באלמנטים גראפיים, טקסט, הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר, שימוש באלמנטים פוגעניים הפוגעים בתקנת הציבור, ברגשותיו, מידע מטעה או בכלל. בהתאם ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

37. האתר בכללותו - כולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

הפרת זכויות יוצרים

38. משתמשים השולחים ו/או מכניסים צילומים, או טקסט, או כל מדיה אחרת במערכת הפורומים או בגלריית התמונות באתר או בפרסום תיק עבודות שלהם ו/או כל שימוש אחר באתר, מצהירים בזאת כי הזכויות בצילומים הנן שלהם והם לא מפירים בזאת שום זכויות של אחרים, זאת בנוסף לכלל ההתחייבויות החלות על משתמש המעביר מידע לאתר כמוגדר לעיל.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים

39. באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של החברה.

40. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.

41. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

42. המשתמש נותן הסכמתו כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנה אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש בפרוג שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

פרסומות

43. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר ו/או בהודעות הדוא"ל.

44. הופעת פרסומת באתר ו/או בהודעות הדוא"ל אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

שמירה על פרטיות - אמנת פרטיות

45. המשתמש מצהיר בזאת כי החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ו-SMS.

46. כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

47. הנתונים שימסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל להשתמש בשירותי האתר.

48. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות פרטי המשתמש, המוצרים והשירותים בהם התעניין המשתמש, העמודים אשר נצפו על ידו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסרו על ידי המשתמש בתהליך ההרשמה לשירותי האתר יעשה בהתאם לדין ועל מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר, לשפרו והעשיר את תכניו. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהא בעיקרו כאמור מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית.

49. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש מפעם לפעם, בהתאם לדין, מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות באתר שיכולים לעניין את המשתמש וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע זה ישלח למשתמש אם ניתנה על ידו הסכמה מפורשת לכך. יובהר, כי המשתמש יוכל, בכל עת, לחזור בו מהסכמתו ולחדול מלקבל את התכנים הנ"ל.

50. המשתמש נותן בזה את הסכמת לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באתר ולהשתמש בכל המידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית כדלקמן:

א. למסור פרטי משתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (במידה ומגיעים) לאתר בגין השירותים, ובלבד שצד שלישי מתחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.

ב. למסור את פרטי המשתמש לאחר ו/או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

ג. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בקשר עם המשתמש לצרכי החברה.

51. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, אלא במקרים שלהלן:

א. במקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש אתר.

ב. במקרה בו יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי.

ג. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה.

ד. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש נעשה על ידי המשתמש באתר לחברות אחרות הקשורות לחברה או לחברות הקשורות למי מבעלי המניות בחברה, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

52. במהלך הזנת הנתונים על ידי המשתמש באתר ישלח למחשב המשתמש קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי המשתמש בעת גלישתו באתר במטרה לשפר השירות.

עדכונים ושינויים

53. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.

54. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

55. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

56. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכול כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

57. השימוש בפורטל ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית הדין הרבני של הגר"י סילמן בעיר בני ברק.

58. בשל אופיו הדתי של האתר, אין לפרסם באתר שום תוכן או תמונה שלא ניתן לפרסם בעיתונות החרדית, כמו כן אין לפרסם שום תוכן הנוגד את רוח היהדות הדתית והחרדית המהוה פגיעה במרבית גולשי האתר.

59. אין לפרסם שום תוכן בעל אופי פרסומי לעסקים ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, איסור זה חל גם על מנויי הפרימיום להם מותר להכניס פרסום בחתימה עסקית, ובלוח המודעות, וכן ליצור קשר על ידי הודעות פרטיות או בכל דרך אחרת עם הגולשים וזאת למטרת פרסום עצמם כיוצרים פרילאנסרים ויצירת קשרים ושיתופי פעולה בתחום היצירה.

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק טו

א מִזְמוֹר לְדָוִד יְהוָֹה מִי יָגוּר בְּאָהֳלֶךָ מִי יִשְׁכֹּן בְּהַר קָדְשֶׁךָ:ב הוֹלֵךְ תָּמִים וּפֹעֵל צֶדֶק וְדֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ:ג לֹא רָגַל עַל לְשֹׁנוֹ לֹא עָשָׂה לְרֵעֵהוּ רָעָה וְחֶרְפָּה לֹא נָשָׂא עַל קְרֹבוֹ:ד נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס וְאֶת יִרְאֵי יְהוָה יְכַבֵּד נִשְׁבַּע לְהָרַע וְלֹא יָמִר:ה כַּסְפּוֹ לֹא נָתַן בְּנֶשֶׁךְ וְשֹׁחַד עַל נָקִי לֹא לָקָח עֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם:
נקרא  28  פעמים

אתגר AI

האנשה • 2

לוח מודעות

למעלה