התייעצות החזר מס עבור קופת גמל להשקעה של ילד

מסתודד

משתמש מקצוען
יש לי קופת גמל להשקעה שפתחתי על שם הבן שלי הקטן (5)
אני רוצה למשוך את הכסף מהקופה וכמובן יקחו לי 25% מס מהרווח שהיא צברה
ברצוני לשאול האם אוכל [בשנה הבאה] להגיש בקשה להחזר מס על התשלום שינכו לי כעת?
נגיד להשתמש בנקודות זיכוי שלי ושל אשתי [כמובן שאביא הוכחות שאני הוא זה שהפרשתי את הכסף]
או סוג החזר קבלות 46 על שמו שהוא תרם?
אם התשובות לעיל לא רלונטיות
אשמח לקבל רעיון איך אפשר לנצל את הנקודות זיכוי שלו אפילו [אם קיים דבר כזה בכלל] בשביל לקבל אחרי זה החזר מס שנגבה
תודה
 

מסתודד

משתמש מקצוען
נקודה מענינת בנושא שמצאתי ברשת
אשמח לקבל הסברים אם זה יכול להועיל לי
סעיף א'

פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה​

קו הפרדה אדום

סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה​


(18ב) ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים (בפסקה זו - רווחים), שקיבל יחיד מקופת גמל להשקעה, אשר מקורם בסכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים בסעיף 22(א1) לחוק הפיקוח על קופות גמל (בפסקה זו - סכומים) והתנאים המנויים בפסקאות (א) עד (ג) להלן, נפטר היחיד והתקיים לגביו התנאי המנוי בפסקה (ג) טרם פטירתו, יהיו הרווחים שנצברו עד תום 3 חודשים ממועד הפטירה, פטורים:​
(א) חלפו 5 שנים לפחות ממועד התשלום הראשון של סכומים לאותו חשבון.

(ב) היחיד הגיע לגיל 60.

(ג) היחיד הציג את אישור המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, שלא רכש דירת מגורים, במישרין או בעקיפין, מיום 16 בדצמבר 2016 ועד 5 שנים ממועד התשלום הראשון של סכומים לחשבון, לעניין זה -​
(1) אם רכש היחיד דירה, לאחר 1 באוקטובר 2017, וב- 18 החודשים שלפני רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת, יראו אותו כאילו לא רכש דירה, ובלבד שמכירת הדירה לא נעשתה לפני התשלום האחרון לאותו חשבון.

(2) על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד.​
 

RuTaxes4You

משתמש צעיר
נקודה מענינת בנושא שמצאתי ברשת
אשמח לקבל הסברים אם זה יכול להועיל לי
סעיף א'

פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה​

קו הפרדה אדום

סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה​


(18ב) ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים (בפסקה זו - רווחים), שקיבל יחיד מקופת גמל להשקעה, אשר מקורם בסכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים בסעיף 22(א1) לחוק הפיקוח על קופות גמל (בפסקה זו - סכומים) והתנאים המנויים בפסקאות (א) עד (ג) להלן, נפטר היחיד והתקיים לגביו התנאי המנוי בפסקה (ג) טרם פטירתו, יהיו הרווחים שנצברו עד תום 3 חודשים ממועד הפטירה, פטורים:​
נראה שיש פטור על משיכה כקצבה (פנסיה) ולא כסכום אחד
לגבי מה שאתה כתבת- אתה עומד בתנאים הנ"ל?
זה סעיף 22(א1)- המגדיר "סכומים"
תשלומים לקופת גמל (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

22. (א) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

(א1)[1] עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) לפני מועד ההפקדה הוא מכר דירה שהיתה בבעלותו לפני יום ט"ז בכסלו התשע"ז (16 בדצמבר 2016) לרוכש תושב ישראל שיש לו דירה יחידה כהגדרתו בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין) או לרוכש כאמור שאין לו דירה;

(2) החל מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד מועד מכירת הדירה כאמור בפסקה (1), הוא היה חייב במס כהגדרתו בסעיף 115 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, והגיש הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו לפי סעיף 148 לחוק האמור;

(3) סך כל התשלומים שהפקיד לקופת גמל להשקעה, מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), לא עלו על 2,500,000 שקלים חדשים או על סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1), לפי הנמוך;

(4) הוא הציג אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, כי התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2), ועל גובה התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1).
 

מסתודד

משתמש מקצוען
נראה שיש פטור על משיכה כקצבה (פנסיה) ולא כסכום אחד
לגבי מה שאתה כתבת- אתה עומד בתנאים הנ"ל?
זה סעיף 22(א1)- המגדיר "סכומים"
תשלומים לקופת גמל (תיקון מס' 13) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 15) תשע"ו-2016

22. (א) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית-שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל, ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2016

(א1)[1] עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה עד יום י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017) מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1) לפני מועד ההפקדה הוא מכר דירה שהיתה בבעלותו לפני יום ט"ז בכסלו התשע"ז (16 בדצמבר 2016) לרוכש תושב ישראל שיש לו דירה יחידה כהגדרתו בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק מיסוי מקרקעין) או לרוכש כאמור שאין לו דירה;

(2) החל מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ועד מועד מכירת הדירה כאמור בפסקה (1), הוא היה חייב במס כהגדרתו בסעיף 115 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, והגיש הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו לפי סעיף 148 לחוק האמור;

(3) סך כל התשלומים שהפקיד לקופת גמל להשקעה, מעבר לתקרה הקבועה בסעיף קטן (א), לא עלו על 2,500,000 שקלים חדשים או על סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1), לפי הנמוך;

(4) הוא הציג אישור מהמנהל, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, כי התקיימו התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2), ועל גובה התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות שמתקיים בהן האמור בפסקה (1).
אני לא עומד בכללים האלו
אני ב"ה צצעיר והחיים עוד לפני
אבל אשמח לקבל תגובות מהמבינים או המבינות על עצם שאלתי
תודה
 

אולי מעניין אותך גם...

הסטטוס שלנו

איך ליצור עיטורים לספר שלכם בקלות ובמהירות?
הגשות פרויקט יחידה א' קורס סאונד גברים
פתיחת קורס עיצב גרפי ודיגיטל
על העיבוד: שרוליק מנדלסון מרצה בפרוג למוזיקה אלקטרונית
קורס עיצוב גרפי ובניית אתרים
לא לוותר!
שוויץ או האיים הקריביים?
פרוייקט אמצע עיצוב ומיתוג
בניית אתרים עם ישראל פאר
איך נמיר פיקסלים לאחוזים?

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק מז

א לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר:ב כָּל הָעַמִּים תִּקְעוּ כָף הָרִיעוּ לֵאלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה:ג כִּי יְהוָה עֶלְיוֹן נוֹרָא מֶלֶךְ גָּדוֹל עַל כָּל הָאָרֶץ:ד יַדְבֵּר עַמִּים תַּחְתֵּינוּ וּלְאֻמִּים תַּחַת רַגְלֵינוּ:ה יִבְחַר לָנוּ אֶת נַחֲלָתֵנוּ אֶת גְּאוֹן יַעֲקֹב אֲשֶׁר אָהֵב סֶלָה:ו עָלָה אֱלֹהִים בִּתְרוּעָה יְהוָֹה בְּקוֹל שׁוֹפָר:ז זַמְּרוּ אֱלֹהִים זַמֵּרוּ זַמְּרוּ לְמַלְכֵּנוּ זַמֵּרוּ:ח כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱלֹהִים זַמְּרוּ מַשְׂכִּיל:ט מָלַךְ אֱלֹהִים עַל גּוֹיִם אֱלֹהִים יָשַׁב עַל כִּסֵּא קָדְשׁוֹ:י נְדִיבֵי עַמִּים נֶאֱסָפוּ עַם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם כִּי לֵאלֹהִים מָגִנֵּי אֶרֶץ מְאֹד נַעֲלָה:
נקרא  7  פעמים

אתגר AI

י"ז בתמוז • אתגר 70

לוח מודעות

למעלה