טקסטים בקשה: במקום קדיש וברכו טקסט מנוקד

עיצוב ותקשורת חזותית >> תוכן מקצועי

UX לצורת הדף
5.00 star(s) 1 ratings
התעדכן
מעצב? הכר את מקומך!
אפשר לומר שכמעצבים אנחנו מחולקים לשתי קבוצות: קבוצת העובדים: כמו שאומרים- החיים היפים.. זו באמת הקבוצה הטובה, בין אם זה עצמאי או שכיר, הסדר יום...
תגובות
6
התעדכן

ברוך

משתמש חדש
איך זיך דאס מוגה ומנוקד, א דאנק

דיני קדיש וברכו
מי שמאחר לבא לבית הכנסח ולא שמע חצי קדיש קודם ברכו דשחרית. יאמר זה אחר רחום וחנון בפה מלא :

זה אומר אני במקום חצי קדיש קודם ברכו:
ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר: והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני יי: ברכי נפשי את יי יי אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת: להוא שמיה די אלהא מברך מן ערמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די ליה היא : אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא בכל כחו קורעין לו גזר דינו שנאמר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יי. מה טעם בפרוע פרעות משום דברכו את יי: אמר רבי שמעון בן לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן שנאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמנים:

מי שלא שמע ברכו דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון:
זה אומר אני במקום ברכו דשחרית : בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יי: קומו ברכו את יי אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה: יהי שם יי מבורך מעתה ועד עולם : ברוך יי אלהים אלהי ישראל עושה נפלאות לבדו. וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן: אמר רבי עקיבא בכל יום ויום מלאך אחד עומד באמצע הרקיע בשחרית ואומר יי מלך יי מלך יי ימלוך לעולם ועד עד שמגיע לברכו. וכשמגיע לברכו חיה אחת ששמה ישראל וחקוק על מצחה ישראל עומדת באמצע הרקיע ואומרת בקול רם ברכו את יי המבורך, וכל גדודי מעלה עונין ברוך יי המבורך לעולם ועד :

מי שלא שמע קדושה דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון:
זה אומר אני במקום קדושה דשחרית : ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יי מקדשכם : שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף: וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יי צבאות מלא כל הארץ כבודו: ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד יי ממקומו: ימלוך יי לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה: כשעלה משה למרום מצא כת אחת אומרת קדוש קדוש קדוש יי צבאות מלא כל הארץ כבודו. וכת אחת אומרת ברוך כבוד יי ממקומו. וכלם עונים בפה אחד ואומרים ימלוך יי לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה:

במקום קדיש שלם יאמר:
זה אומר אני במקום קדיש שלם: ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר: והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני יי: ברכי נפשי את יי יי אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת: להוא שמיה די אלהא מברך מן ערמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די ליה היא:
אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא בכל כחו קורעין לו גזר דינו שנאמר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יי. מה טעם בפרוע פרעות משום דברכו את יי: אמר רבי יהושע בן גדיא כל מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה אמן בעולם הבא שנאמר ברוך יי לעולם אמן ואמן. אמן בעולם הזה ואמן לעולם הבא :

למנחה במקום חצי קדיש יאמר :
זה אומר אני במקום חצי קדיש קודם מנחה : ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר: והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני יהוה. ברכי נפשי את יי יי אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת: להוא שמיה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די ליה היא:
תניא אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך והגיע זמן תפלת המנחה ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח אמר לי מה קול שמעת בחורבה זו. אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין אומות העולם. אמר לי בכל יום ויום אומרת כך וכשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ואומרים אמן יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך ומה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם: אמר רבי שמעון בן לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן שגאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמנים:

למנחה במקום קדושה יאמר:
זה אומר אני במקום קדושה קודם מנחה : ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יי מקדשכם : שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף: וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יי צבאות מלא כל הארץ כבודו: ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד יי ממקומו: ימלוך יי לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה:
אמרו עליו על סנדלפון שהוא גבוה יותר מחבריו מהלך חמש מאות שנה ועומד אחורי מרכבה וקושר כתרים לקונו ומשביע את הכתר ועולה ויושב בראש אדונו. ובשעה שיוצא הכתר כל חיילי מרום נרתעין ומזדעזעין וחיות הוממות ומנחמות כארי. באותה שעה עונים ואומדים קדוש קדוש קדוש יי צבאות מלא כל הארץ כבודו. ובשעה שמגיע לכסא מתגלגלין גלגלי הכסא ומתרעשין אדני שרפרף וכל רקיעין אוחזתן חלחלה. ובשעה שהוא עובר על כסאו כל חיילי מרום וכסא הכבוד שלו פותחין פיהם ואומרים: ברוך כבוד יי ממקומו. בא וראה כמה גדולתו ושבחו של הקדוש ברוך הוא שבשעה שמגיע הכתר לראשו מחזיק עצמו לקבל הכתר מעבדיו וכל חיות ושרפים וגלגלי המרכבה וכסא הכבוד וחיילי מעלה ומטה מתגדלין ומתגברין ומתגאין ונותנים הוד והדר וממליכים בפה אחד ואומרים ימלך יי לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה:

לערבית במקום ברכו יאמר זה מיד אחר והוא רחום :
זה אומר אני במקום ברכו של מעריב : חיה אחת יש ברקיע כשהוא יום אות אמת במצחה ויודעין המלאכים שהוא יום. ולערב אמונה במצחה ויודעין שהוא לילה. ובכל פעם אומרת ברכו את יי המבורך וכל גדודי מעלה עונין ברוך יי המבורך לעולם ועד:
 

קבצים מצורפים

חבץ

משתמש חדש
תשלומי חצי קדיש וברכו וקדושה

מי שלא שמע חצי קדיש שקודם ברכו דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון, וכשאין אומרים תחנון יאמר זה אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם חֲצִי קַדִּישׁ קֹדֶם בָּרְכוּ:

וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְיָ: בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ יְיָ אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ: לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא דִּי חָכְמְתָא וּגְבוּרְתָּא דִּי לֵהּ הִיא: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָא בְּכָל כֹּחוֹ קוֹרְעִין לוֹ גְּזַר דִּינוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ יְיָ: מַה טַעַם בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת, מִשּׁוּם דְבָרְכוּ אֶת יְיָ: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן בְּכָל כֹּחוֹ פּוֹתְחִין לוֹ שַׁעֲרֵי גַן עֵדֶן, שֶׁנֶּאֱמַר פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק שֹׁמֵר אֱמֻנִים. אַל תִּקְרֵי שֹׁמֵר אֱמֻנִים, אֶלָּא שֶׁאוֹמְרִים אָמֵנִים:מי שלא שמע ברכו דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון, וכשאין אומרים תחנון יאמר זה אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם בָּרְכוּ דְשַׁחֲרִית:

בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ יְיָ: קוּמוּ בָּרְכוּ אֶת יְיָ אֱלֹהֵיכֶם מִן הָעוֹלָם עַד הָעוֹלָם וִיבָרְכוּ שֵׁם כְּבוֹדֶךָ וּמְרוֹמַם עַל כָּל בְּרָכָה וּתְהִלָּה: יְהִי שֵׁם יְיָ מְבֹרָךְ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם: בָּרוּךְ יְיָ אֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עֹשֵׂה נִפְלָאוֹת לְבַדּוֹ: וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹדוֹ לְעוֹלָם וְיִמָּלֵא כְבוֹדוֹ אֶת כָּל הָאָרֶץ אָמֵן וְאָמֵן: אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, בְּכָל יוֹם וָיוֹם מַלְאָךְ אֶחָד עוֹמֵד בְּאֶמְצַע הָרָקִיעַ בְּשַׁחֲרִית וְאוֹמֵר, יְיָ מֶלֶךְ יְיָ מָלָךְ יְיָ יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד, עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבָּרְכוּ, וּכְשֶׁמַּגִּיעַ לְבָּרְכוּ חַיָּה אַחַת שֶׁשְּׁמָהּ יִשְֹרָאֵל, וְחָקוּק עַל מִצְחָהּ יִשְֹרָאֵל, עוֹמֶדֶת בְּאֶמְצַע הָרָקִיעַ, וְאוֹמֶרֶת בְּקוֹל רָם בָּרְכוּ אֶת יְיָ הַמְּבוֹרָךְ, וְכָל גְּדוּדֵי מַעְלָה עוֹנִין, בָּרוּךְ יְיָ הַמְּבוֹרָךְ לְעוֹלָם וָעֶד:מי שלא שמע קדושה דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון, וכשאין אומרים תחנון יאמר זה אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם קְדוּשָׁה דְשַׁחֲרִית:

וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְיָ מְקַדִּשְׁכֶם: שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף: וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ וָאֶשְׁמַע אַחֲרַי קוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ: כְּשֶׁעָלָה מֹשֶׁה לַמָּרוֹם מָצָא כַּת אַחַת אוֹמֶרֶת קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: וְכַתְּ אַחַת אוֹמֶרֶת בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: וְכֻלָּם עוֹנִים בְּפֶה אֶחָד וְאוֹמְרִים יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ:תשלום קדיש שלם


מי שלא שמע קדיש שלם יאמר זה:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם קַדִּישׁ שָׁלֵם:

וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְיָ: בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ יְיָ אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ: לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא דִּי חָכְמְתָא וּגְבוּרְתָּא דִּי לֵהּ הִיא: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָא בְּכָל כֹּחוֹ קוֹרְעִין לוֹ גְּזַר דִּינוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ יְיָ: מַה טַעַם בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת, מִשּׁוּם דְבָרְכוּ אֶת יְיָ: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן גַּדְיָא כָּל מִי שֶׁעוֹנֶה אָמֵן בָּעוֹלָם הַזֶּה זוֹכֶה וְעוֹנֶה אָמֵן לְעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר בָּרוּךְ יְיָ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן. אָמֵן בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְאָמֵן לָעוֹלָם הַבָּא:תשלומי חצי קדיש וקדושה


מי שלא שמע חצי קדיש במנחה יאמר זה אחר רחום וחנון, ובימים שאין אומרים תחנון אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם חֲצִי קַדִּישׁ קֹדֶם מִנְחָה:

וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְיָ: בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ יְיָ אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ: לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא דִּי חָכְמְתָא וּגְבוּרְתָּא דִּי לֵהּ הִיא: תַּנְיָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, פַּעַם אַחַת הָיִיתִי מְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ וְהִגִּיעַ זְמַן תְּפִלַת הַמִּנְחָה, וְנִכְנַסְתִּי לְחוּרְבָה אַחַת מֵחוּרְבוֹת יְרוּשָׁלַיִם לְהִתְפַּלֵל, וּבָא אֵלִיָּהוּ זָכוּר לַטּוֹב וְשָׁמַר לִי עַל הַפֶּתַח. אָמַר לִי מַה קוֹל שָׁמַעְתָּ בְּחוּרְבָה זוּ. אָמַרְתִּי לוֹ שָׁמַעְתִּי בַּת קוֹל שֶׁמְּנַהֶמֶת כַּיּוֹנָה וְאוֹמֶרֶת אוֹי שֶׁהֶחֱרַבְתִּי אֶת בֵּיתִי וְשָׂרַפְתִּי אֶת הֵיכָלִי וְהִגְלֵיתִי אֶת בָּנַי לְבֵין הָאוּמּוֹת. אָמַר לִי בְּכָל יוֹם וָיוֹם אוֹמֶרֶת כַּךְ, וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל נִכְנָסִין לְבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּלְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת וְעוֹנִין אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַעְנֵעַ בְּרֹאשׁוֹ וְאוֹמֵר אַשְׁרֵי הַמֶּלֶךְ שֶׁמְּקַלְּסִין אוֹתוֹ בְּבֵיתוֹ כַּךְ, וּמַה לוֹ לְאָב שֶׁהִגְלָה אֶת בָּנָיו, וְאוֹי לָהֶם לְבָנִים שֶׁגָּלוּ מֵעַל שׁוּלְחָן אֲבִיהֶם: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן בְּכָל כֹחוֹ פּוֹתְחִין לוֹ שַׁעֲרֵי גַן עֵדֶן, שֶׁנֶּאֱמַר פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק שֹׁמֵר אֱמֻנִים. אַל תִּקְרֵי שֹׁמֵר אֱמֻנִים, אֶלָּא שֶׁאוֹמְרִים אָמֵנִים:מי שלא שמע קדושה דמנחה יאמר זה אחר רחום וחנון, ובימים שאין אומרים תחנון אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם קְדוּשָׁה שֶׁל מִנְחָה:

וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְיָ מְקַדִּשְׁכֶם: שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף: וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ וָאֶשְׁמַע אַחֲרַי קוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ: אָמְרוּ עָלָיו עַל סַנְדַּלְפוֹן שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ יוֹתֵר מֵחַבֵרָיו מַהֲלַךְ חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, וְעוֹמֵד אֲחוֹרֵי הַמֶּרְכָּבָה וְקוֹשֵׁר כְּתָרִים לְקוֹנוֹ, וּמַשְׁבִּיעַ אֶת הַכֶּתֶר וְעוֹלֶה וְיוֹשֵׁב בְּרֹאשׁ אֲדוֹנוֹ, וּבְשָׁעָה שֶׁיוֹצֵא הַכֶּתֶר כָּל חֲיָלֵי מָרוֹם נִרְתָּעִין וּמִזְדַּעְזְעִין, וְחַיּוֹת הוֹמְמוֹת וּמְנַהֲמוֹת כָּאֲרִי, בְּאוֹתָהּ שָׁעָה עוֹנִין וְאוֹמְרִים קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. וּבְשָׁעָה שֶׁמַּגִּיעַ לַכִּסֵּא מִתְגַּלְגְּלִין גַּלְגַּלֵּי הַכִּסֵא וּמִתְרַעֲשִׁין אַדְנֵי שְׂרַפְרַף וְכָל רְקִיעִין אֲחָזַתָן חַלְחָלָה. וּבְשָׁעָה שֶׁהוּא עוֹבֵר עַל כִּסְּאוֹ כָּל חֲיָלֵי מָרוֹם וְכִסֵּא הַכָּבוֹד שֶׁלּוֹ פּוֹתְחִין פִּיהֶם וְאוֹמְרִים בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: בֹּא וּרְאֵה כַּמָה גְּדֻלָּתוֹ וּשְׁבָחוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁמַּגִּיעַ הַכֶּתֶר לְרֹאשׁוֹ מַחֲזִיק עַצְמוֹ לְקַבֵּל הַכֶּתֶר מֵעֲבָדָיו. וְכָל חַיּוֹת וּשְׂרָפִים וְגַלְגַּלֵי הַמֶּרְכָּבָה וְכִסֵא הַכָּבוֹד וַחֲיָלֵי מַעְלָה וּמַטָּה מִתְגַּדְּלִין וּמִתְגַּבְּרִין וּמִתְגָּאִין וְנוֹתְנִין הוֹד וְהָדָר וּמַמְלִיכִים כֻּלָּם בְּפֶה אֶחָד וְאוֹמְרִים יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ:תשלום ברכו


מי שלא שמע ברכו דערבית יאמר זה אחר והוא רחום:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם בָּרְכוּ שֶׁל עַרְבִית:

חַיָּה אַחַת יֵשׁ בָּרָקִיעַ כְּשֶׁהוּא יוֹם אֱמֶת בְּמִצְחָהּ וְיוֹדְעִין הַמַּלְאָכִים שֶׁהוּא יוֹם, וְלָעֶרֶב אֱמוּנָה בְּמִצְחָהּ וְיוֹדְעִין שֶׁהוּא לַיְלָה. וּבְכָל פַּעַם אוֹמֶרֶת בָּרְכוּ אֶת יְיָ הַמְּבוֹרָךְ, וְכָל גְּדוּדֵי מַעְלָה עוֹנִין, בָּרוּךְ יְיָ הַמְּבוֹרָךְ לְעוֹלָם וָעֶד:​
 

יום

משתמש חדש
עריכה תורנית
תשלומי חצי קדיש וברכו וקדושה

מי שלא שמע חצי קדיש שקודם ברכו דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון, וכשאין אומרים תחנון יאמר זה אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם חֲצִי קַדִּישׁ קֹדֶם בָּרְכוּ:

וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְיָ: בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ יְיָ אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ: לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא דִּי חָכְמְתָא וּגְבוּרְתָּא דִּי לֵהּ הִיא: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָא בְּכָל כֹּחוֹ קוֹרְעִין לוֹ גְּזַר דִּינוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ יְיָ: מַה טַעַם בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת, מִשּׁוּם דְבָרְכוּ אֶת יְיָ: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן בְּכָל כֹּחוֹ פּוֹתְחִין לוֹ שַׁעֲרֵי גַן עֵדֶן, שֶׁנֶּאֱמַר פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק שֹׁמֵר אֱמֻנִים. אַל תִּקְרֵי שֹׁמֵר אֱמֻנִים, אֶלָּא שֶׁאוֹמְרִים אָמֵנִים:מי שלא שמע ברכו דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון, וכשאין אומרים תחנון יאמר זה אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם בָּרְכוּ דְשַׁחֲרִית:

בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ יְיָ: קוּמוּ בָּרְכוּ אֶת יְיָ אֱלֹהֵיכֶם מִן הָעוֹלָם עַד הָעוֹלָם וִיבָרְכוּ שֵׁם כְּבוֹדֶךָ וּמְרוֹמַם עַל כָּל בְּרָכָה וּתְהִלָּה: יְהִי שֵׁם יְיָ מְבֹרָךְ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם: בָּרוּךְ יְיָ אֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עֹשֵׂה נִפְלָאוֹת לְבַדּוֹ: וּבָרוּךְ שֵׁם כְּבוֹדוֹ לְעוֹלָם וְיִמָּלֵא כְבוֹדוֹ אֶת כָּל הָאָרֶץ אָמֵן וְאָמֵן: אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, בְּכָל יוֹם וָיוֹם מַלְאָךְ אֶחָד עוֹמֵד בְּאֶמְצַע הָרָקִיעַ בְּשַׁחֲרִית וְאוֹמֵר, יְיָ מֶלֶךְ יְיָ מָלָךְ יְיָ יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד, עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְבָּרְכוּ, וּכְשֶׁמַּגִּיעַ לְבָּרְכוּ חַיָּה אַחַת שֶׁשְּׁמָהּ יִשְֹרָאֵל, וְחָקוּק עַל מִצְחָהּ יִשְֹרָאֵל, עוֹמֶדֶת בְּאֶמְצַע הָרָקִיעַ, וְאוֹמֶרֶת בְּקוֹל רָם בָּרְכוּ אֶת יְיָ הַמְּבוֹרָךְ, וְכָל גְּדוּדֵי מַעְלָה עוֹנִין, בָּרוּךְ יְיָ הַמְּבוֹרָךְ לְעוֹלָם וָעֶד:מי שלא שמע קדושה דשחרית יאמר זה אחר רחום וחנון, וכשאין אומרים תחנון יאמר זה אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם קְדוּשָׁה דְשַׁחֲרִית:

וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְיָ מְקַדִּשְׁכֶם: שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף: וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ וָאֶשְׁמַע אַחֲרַי קוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ: כְּשֶׁעָלָה מֹשֶׁה לַמָּרוֹם מָצָא כַּת אַחַת אוֹמֶרֶת קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: וְכַתְּ אַחַת אוֹמֶרֶת בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: וְכֻלָּם עוֹנִים בְּפֶה אֶחָד וְאוֹמְרִים יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ:תשלום קדיש שלם


מי שלא שמע קדיש שלם יאמר זה:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם קַדִּישׁ שָׁלֵם:

וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְיָ: בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ יְיָ אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ: לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא דִּי חָכְמְתָא וּגְבוּרְתָּא דִּי לֵהּ הִיא: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָא בְּכָל כֹּחוֹ קוֹרְעִין לוֹ גְּזַר דִּינוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בָּרְכוּ יְיָ: מַה טַעַם בִּפְרֹעַ פְּרָעוֹת, מִשּׁוּם דְבָרְכוּ אֶת יְיָ: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן גַּדְיָא כָּל מִי שֶׁעוֹנֶה אָמֵן בָּעוֹלָם הַזֶּה זוֹכֶה וְעוֹנֶה אָמֵן לְעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר בָּרוּךְ יְיָ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן. אָמֵן בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְאָמֵן לָעוֹלָם הַבָּא:תשלומי חצי קדיש וקדושה


מי שלא שמע חצי קדיש במנחה יאמר זה אחר רחום וחנון, ובימים שאין אומרים תחנון אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם חֲצִי קַדִּישׁ קֹדֶם מִנְחָה:

וְעַתָּה יִגְדַּל נָא כֹּחַ אֲדֹנָי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי יְיָ: בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת יְיָ יְיָ אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ: לֶהֱוֵא שְׁמֵהּ דִּי אֱלָהָא מְבָרַךְ מִן עָלְמָא וְעַד עָלְמָא דִּי חָכְמְתָא וּגְבוּרְתָּא דִּי לֵהּ הִיא: תַּנְיָא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, פַּעַם אַחַת הָיִיתִי מְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ וְהִגִּיעַ זְמַן תְּפִלַת הַמִּנְחָה, וְנִכְנַסְתִּי לְחוּרְבָה אַחַת מֵחוּרְבוֹת יְרוּשָׁלַיִם לְהִתְפַּלֵל, וּבָא אֵלִיָּהוּ זָכוּר לַטּוֹב וְשָׁמַר לִי עַל הַפֶּתַח. אָמַר לִי מַה קוֹל שָׁמַעְתָּ בְּחוּרְבָה זוּ. אָמַרְתִּי לוֹ שָׁמַעְתִּי בַּת קוֹל שֶׁמְּנַהֶמֶת כַּיּוֹנָה וְאוֹמֶרֶת אוֹי שֶׁהֶחֱרַבְתִּי אֶת בֵּיתִי וְשָׂרַפְתִּי אֶת הֵיכָלִי וְהִגְלֵיתִי אֶת בָּנַי לְבֵין הָאוּמּוֹת. אָמַר לִי בְּכָל יוֹם וָיוֹם אוֹמֶרֶת כַּךְ, וּכְשֶׁיִּשְׂרָאֵל נִכְנָסִין לְבָתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּלְבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת וְעוֹנִין אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַעְנֵעַ בְּרֹאשׁוֹ וְאוֹמֵר אַשְׁרֵי הַמֶּלֶךְ שֶׁמְּקַלְּסִין אוֹתוֹ בְּבֵיתוֹ כַּךְ, וּמַה לוֹ לְאָב שֶׁהִגְלָה אֶת בָּנָיו, וְאוֹי לָהֶם לְבָנִים שֶׁגָּלוּ מֵעַל שׁוּלְחָן אֲבִיהֶם: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ כָּל הָעוֹנֶה אָמֵן בְּכָל כֹחוֹ פּוֹתְחִין לוֹ שַׁעֲרֵי גַן עֵדֶן, שֶׁנֶּאֱמַר פִּתְחוּ שְׁעָרִים וְיָבֹא גוֹי צַדִּיק שֹׁמֵר אֱמֻנִים. אַל תִּקְרֵי שֹׁמֵר אֱמֻנִים, אֶלָּא שֶׁאוֹמְרִים אָמֵנִים:מי שלא שמע קדושה דמנחה יאמר זה אחר רחום וחנון, ובימים שאין אומרים תחנון אחר תפלת י"ח:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם קְדוּשָׁה שֶׁל מִנְחָה:

וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְיָ מְקַדִּשְׁכֶם: שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף: וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ: וַתִּשָּׂאֵנִי רוּחַ וָאֶשְׁמַע אַחֲרַי קוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ: אָמְרוּ עָלָיו עַל סַנְדַּלְפוֹן שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ יוֹתֵר מֵחַבֵרָיו מַהֲלַךְ חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, וְעוֹמֵד אֲחוֹרֵי הַמֶּרְכָּבָה וְקוֹשֵׁר כְּתָרִים לְקוֹנוֹ, וּמַשְׁבִּיעַ אֶת הַכֶּתֶר וְעוֹלֶה וְיוֹשֵׁב בְּרֹאשׁ אֲדוֹנוֹ, וּבְשָׁעָה שֶׁיוֹצֵא הַכֶּתֶר כָּל חֲיָלֵי מָרוֹם נִרְתָּעִין וּמִזְדַּעְזְעִין, וְחַיּוֹת הוֹמְמוֹת וּמְנַהֲמוֹת כָּאֲרִי, בְּאוֹתָהּ שָׁעָה עוֹנִין וְאוֹמְרִים קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְיָ צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ. וּבְשָׁעָה שֶׁמַּגִּיעַ לַכִּסֵּא מִתְגַּלְגְּלִין גַּלְגַּלֵּי הַכִּסֵא וּמִתְרַעֲשִׁין אַדְנֵי שְׂרַפְרַף וְכָל רְקִיעִין אֲחָזַתָן חַלְחָלָה. וּבְשָׁעָה שֶׁהוּא עוֹבֵר עַל כִּסְּאוֹ כָּל חֲיָלֵי מָרוֹם וְכִסֵּא הַכָּבוֹד שֶׁלּוֹ פּוֹתְחִין פִּיהֶם וְאוֹמְרִים בָּרוּךְ כְּבוֹד יְיָ מִמְּקוֹמוֹ: בֹּא וּרְאֵה כַּמָה גְּדֻלָּתוֹ וּשְׁבָחוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁמַּגִּיעַ הַכֶּתֶר לְרֹאשׁוֹ מַחֲזִיק עַצְמוֹ לְקַבֵּל הַכֶּתֶר מֵעֲבָדָיו. וְכָל חַיּוֹת וּשְׂרָפִים וְגַלְגַּלֵי הַמֶּרְכָּבָה וְכִסֵא הַכָּבוֹד וַחֲיָלֵי מַעְלָה וּמַטָּה מִתְגַּדְּלִין וּמִתְגַּבְּרִין וּמִתְגָּאִין וְנוֹתְנִין הוֹד וְהָדָר וּמַמְלִיכִים כֻּלָּם בְּפֶה אֶחָד וְאוֹמְרִים יִמְלֹךְ יְיָ לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּיָהּ:תשלום ברכו


מי שלא שמע ברכו דערבית יאמר זה אחר והוא רחום:

זֶה אוֹמֵר אֲנִי בִּמְקוֹם בָּרְכוּ שֶׁל עַרְבִית:

חַיָּה אַחַת יֵשׁ בָּרָקִיעַ כְּשֶׁהוּא יוֹם אֱמֶת בְּמִצְחָהּ וְיוֹדְעִין הַמַּלְאָכִים שֶׁהוּא יוֹם, וְלָעֶרֶב אֱמוּנָה בְּמִצְחָהּ וְיוֹדְעִין שֶׁהוּא לַיְלָה. וּבְכָל פַּעַם אוֹמֶרֶת בָּרְכוּ אֶת יְיָ הַמְּבוֹרָךְ, וְכָל גְּדוּדֵי מַעְלָה עוֹנִין, בָּרוּךְ יְיָ הַמְּבוֹרָךְ לְעוֹלָם וָעֶד:​
תבורך מפי עליון בכל הברכות הכתובות בתורה ובע"ה תצליח בכל מעשי ידך
ותזכה לעשות רק נחת רוח לבורא עולם מאתה ועד עולם
 

יום

משתמש חדש
עריכה תורנית
א גוט יאר!
למישהו יש התפילה אחרי קריאת שמע לקימת חצות.(עדיף מנוקד)?
התפילה מתחילה "רבון כל העולמים" ונגמר "ברוך שומע תפילה"

ברוב תודה...
 

יום

משתמש חדש
עריכה תורנית
א גוט יאר!
למישהו יש התפילה אחרי קריאת שמע לקימת חצות.(עדיף מנוקד)?
התפילה מתחילה "רבון כל העולמים" ונגמר "ברוך שומע תפילה"

ברוב תודה...
כנראה שאין לאף א'. גם לא מצאתי באינטרנט מנוקד.
כבר הקלדתי וניקדתי את זה...
תודה
 

יום

משתמש חדש
עריכה תורנית
נו, ואולי תצרף לתועלת הרבים?!
הייתי רוצה מאוד אבל עבדתי למישהו אחרת, והוא לא הסכים. ביקשתי ממנו לעלות את זה, אבל לא רצה... מה אני יכול לעשות עבדתי בשבילו. [חבלללל]
תגיד לי משהו אחרת שצריך ואתן לך [באם יש לי]
 

יום

משתמש חדש
עריכה תורנית
הייתי רוצה מאוד אבל עבדתי למישהו אחרת, והוא לא הסכים. ביקשתי ממנו לעלות את זה, אבל לא רצה... מה אני יכול לעשות עבדתי בשבילו. [חבלללל]
תגיד לי משהו אחרת שצריך ואתן לך [באם יש לי]
PDF מהיברו בוקס יש, אבל לא טקסט.
 

סערצע

משתמש רשום
נו, ואולי תצרף לתועלת הרבים?!
אבקש מחילה (מראש) על ההקפצה, אך שמא יועיל למאן-דהו.


רִבּוֹן הָעוֹלָמִים אַתָּה בָרָאתָ עוֹלָמְךָ בִּרְצוֹנְךָ הַטּוֹב כְּפִי מַה שֶׁעָלָה בְמַחְשַׁבְתְּךָ הַקְּדוּמָה וּבָרָאת הַשָּׁמַיִם וְכָל צְבָאָם וְהָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר עָלֶיהָ וְאָדָם עָלֶיהָ בָרָאתָ וְנָפַחְתָּ בְאַפּוֹ נִשְׁמַת חַיִּים לְמַעַן יַכִּיר גָּדְלְךָ וְתִפְאַרְתְּךָ וְאַתָּה מְחַיֶּה אֶת כֻּלָּם כִּי אַתָּה נְשָׁמָה לְכָל הַנְּשָׁמוֹת וְחַיּוּת לְכָל חַי וְאַתָּה הוּא (ה' אֱ-לֹקַי) הִנֵּה אַפְקִיד נַפְשִׁי וְרוּחִי וְנִשְׁמָתִי בְּיָדְךָ הַטְּהוֹרָה וְהַנֶּאֱמָנָה וְאַתָּה הוּא (ה' אֱ-לֹקַי) תְּטַהֵר אוֹתָם מִכָּל טֻמְאָה וְחֶלְאָה שֶׁנִּדְבַּק בָּהֶם עַל-יְדֵי מַעֲשַׂי הָרָעִים וְתַחֲזִירֵם לִי בְּנַחַת וּ[בְ]הַשְׁקֵט וּבְבֶטַח (וַעֲשֵׂה ה' אֱ-לֹקַי שֶׁיָּעִיר אוֹתִי בַּחֲצוֹת הַלַּיְלָה מַמָּשׁ לָקוּם עַל מִשְׁמַרְתִּי לְהִתְפַּלֵּל לְפָנֶיךָ ה' אֱ-לֹקַי וְלִלְמֹד תּוֹרָתֶךָ כִּי אַתָּה הוּא ה' אֱ-לֹקַי סַיְּעֵנִי וְחַזְּקֵנִי בַּמִּצְוָה הַזֹּאת שֶׁאָקוּם בְּכָל לַיְלָה בַּחֲצוֹת מַמָּשׁ וְאַל יֶאֱרַע לִי שׁוּם חוֹלִי רֹאשׁ וְשׁוּם צַעַר וָנֶזֶק מִזֶּה) כִּי אַתָּה שׁוֹמֵעַ תְּפִלַּת עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל בְּרַחֲמִים. בָּרוּךְ שׁוֹמֵעַ תְּפִלָּה: עוּרָה כְבוֹדִי עוּרָה הַנֵּבֶל וְכִנּוֹר אָעִירָה שָּׁחַר: תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב:

אשמח להערות והארות, כמובן.
 

מבחר הקורסים המקצועיים של פרוג!

פְּרוֹגְלַיין | לוח אירועים

למעלה