דגשים ושינויים בהגשת דוחות מס הכנסה לשנת 2020

income-tax-4097292_1920.jpgבדוחות השנתיים על ההכנסות שיוגשו בגין שנת המס 2020, יש לתת גילוי ופירוט לפי ההוראות החדשות המיוחדות לשנת המס הזו – שנת הקורונה. לכן, שימו לב לשינויים ולדגשים לקראת הכנת הדוחות הכספיים לשנה זו. בין היתר, בעניין מועד ואופן הדיווח על מענקי קורונה, ביטוח לאומי, קיבוצים, נאמנויות ועוד.


הנחיות חדשות אלו על השינויים בדוחות שיוגשו לפקידי השומה בגין שנת המס 2020, מפורטות בהוראת ביצוע מספר 5/2021 העוסקת בשינויים בדו"חות ושומות של יחידים ושל חברות לשנת המס 2020 לעומת שנות המס הקודמות, שתמציתן, בין היתר, כדלקמן:


1. מענקי קורונה – דיווחים וחבויות במס


1.1 מועד ההכרה בהכנסה ממענק - מענקי קורונה שידווחו בגין שנת המס 2020, הם אותם מענקים שאושרו עד ליום 31.12.2020, אף אם בפועל המענק שולם לאחר תאריך זה.

נציין, כי מדובר בהנחיה גורפת, אשר משום מה אינה מסייגת עסקים המדווחים על בסיס מזומן באופן תמוה ?!


1.2 ביטוח לאומי – מענקי השתתפות "בהוצאות קבועות לעסק" לרבות "פגיעה ממושכת" ומענק עידוד תעסוקהיחויבו בתשלום דמי ביטוח לאומי. לעומתם, מענק עצמאים, מענק תוספת לבעלי עסק קטן (מרץ אפריל בלבד) ומענקים לשכירים בעלי שליטה, אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי.


1.3 מס הכנסה – מענק השתתפות בהוצאות קבועות (לרבות פגיעה ממושכת), מענק עידוד תעסוקה, מענק לעצמאיים, מענק תוספת לבעלי עסק קטן (מרץ אפריל) ומענק לשכירים בעלי שליטה ידווחו כהכנסה מעסק.


1.4 מס ערך מוסף – המענקים לא ייחשבו כחלק ממחזור העסקים של העוסק. לעניין זה אין צורך בהפקת חשבונית מס ואין צורך לדווח על המענקים כעסקאות בדוחות המע"מ.


1.5 מענק השתתפות הוצאות קבועות - ניתן לאתר את תאריך קבלתו בשאילתה 002-129 ובשאילתה INTV ויש לדווח עליו בהתאם בטופס 1301.


1.6 מענק הוצאות קבועות לחברה – בדו"ח השנתי יירשם מענק הוצאות קבועות שמקבלת חברה כחלק מההכנסה הרגילה בשדה 020 והוא לא ייכלל במחזור שדה 094. במקרה וההכנסה הכוללת את מענק הקורונה הגבוהה מהמחזור, יש למלא בשדה 089 את סכום ההפרש.


1.7 שינויים בטופס 6111 – בחלק א' של הטופס נתוני רווח והפסד, הכנסות ממכירות ומתן שירותים בסעיף הכנסות אחרות בשדה 1090, נוסף שדה הכולל "מענקי קורונה". מענקי קורונה ישודרו בשדה זה בלבד.


1.8 מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה מביטוח לאומי – יירשם בשדה 194/196 תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי.


1.9 שכיר בחל"ת - שכיר אשר קיבל דמי אבטלה בשל משבר הקורונה, ירשום סכומים אלו בשדה 194/19.2. הוראות וחידושים נוספים


2.1 נאמנות יוצר / נהנה – יש לצרף בטופס הדיווח 1301 בחלק א' פרטיים אישיים - לטופס 148 הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס לנהנה בנאמנות לפי צוואה, בשנה הראשונה שהוא נהנה מנאמנות.


2.2 משיכות שלא כדין מקופות גמל - לצורך קצבה אשר נעשתה בה משיכה טרם המועד, או קופת גמל חיסכון , אשר נעשתה בה משיכת טרם המועד, מהווה משיכה שלא כדין. שיעור המס של הכנסה בגין משיכות שלא כדין הינו 35% או על פי מס שולי ובכל מקרה הגבוה ביניהם.


2.3 לגבי נקודות זיכוי והזכאות : בחישוב מס של 35% יינתנו רק נקודות הזיכוי הבסיסיות (2.25 לגבר ו2.75 לאישה). בחישוב מס שולי (הכנסה הרשומה בשדות 258/272 ) – יינתנו נקודות זיכוי על פי החישוב מיגיעה אישית.


2.4 תרומות משנים קודמות - חישוב הזיכוי הוא בשיעור של 35% מסכום התרומות למוסדות הציבור שנתרמו באותה שנה, במגבלה של 30% מהכנסה החייבת לאותה שנה ועד לסכום תקרה של 9.322,000 ₪. תרומות שעברו את התקרה, ניתן יהיה לקבל זיכוי בשלוש השנים הבאות – בדו"ח נוספו שדות חדשים לדיווח על תרומותשנדרשו בדו"ח בשלוש השנים הקודמות ועלו על התקרה ולא ניתן להן זיכוי.


2.5 נקודות זיכוי תואר אקדמי – במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, התשע"ח- 2018, הוארך תוקפן של הוראות השעה לגבי סעיפים 40 ג' ו – 40 ד' לפקודת מס הכנסה, עד ליום 31.12.2022. לפי סעיפים 40 ג' ו 40 ד' לתקנה, נקודת זיכוי ליחיד שסיים תואר אקדמי או לתעודת מקצוע, יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, ובקבלת תואר שני חצי נקודת זיכוי, כל זאת לשנה אחת בלבד. לקבלת ההטבה יש לסמן בדו"ח ולצרף טופס 119 ותעודת סיום לימודים.


2.6 הטבות מס ביישובים מוטבים – תיקון 256 לפקודת המס -לסעיף 11, נוספה הגדרה חדשה : "יישוב עירוני" – עירייה או מועצה מקומית למעט מועצה אזורית". התחולה הינה מיום 17.6.2020 ועד ליום 31.12.2022.


תושב ביישוב מוטב שהוא יישוב עירוני המשויך לאשכול 4 או אשכול נמוך יותר במדרג הפריפריאלי. כמו כן יתווסף לתקרת ההכנסה סכום של עד 36,000 ₪, זאת בכפוף לשיעור הזיכוי לא יעלה על 12% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 168,000 ₪. כל זאת בתנאי שהנישום התגורר 12 חודשים רצוף ביישוב מזכה, גם אם עבר מיישוב מזכה אחד ליישוב מזכה אחר.


2.7 הטבות מס לחייל – על פי סעיף 11 (ג) לפקודה, חייל שמושלמת לו משכורת מיוחדת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 5% ממשכורתו עד לסכום של 161,040 ₪. חייל המתגורר בישוב מוטב וזכאי להטבת מס בגין מגורים באותו יישוב זכאי לשתי הטבות ויוכל לבחור את הטבת המס המתאימה לו. חייל שעבר ליישוב מזכה יוכל לבחור לקבל זיכוי כחייל חלק מהשנה, וזיכוי לפי תושב לחלק האחר של השנה. ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הסעיף לרבות שהייה ביישוב המזכה 12 חודשים לפחות ושלא יקבל זיכוי גם כחייל וגם כתושב ישוב מזכה על אותה תקופה.


2.8 חברת בית – ביום 1.1.2018 נכנס לתוקף תיקון 245 לפקודה במסגרתו תוקן, בין היתר, סעיף 64 לפקודה הקובע הסדר מס חדש לחברת בית. חוזר מקצועי 2/2019 "הוראות סעיף 64 לעניין חברת בית וסעיף 64 א' לעניין חברה משפחתית". הסעיף מפרט את תיקון 245 לרבות הוראות המעבר. כמו כן הוספה אופציה 8 "שידור מקרים מיוחדים לטיפול פ"ש וסגנו" השימוש באופציה מאפשר למשל, לקלוט חברה כחברת בית דהיינו חברה שטרם הגישה דו"ח לשנים 2016 או 2017 בלבד אך הגישה בקשה להיחשב חברת בית, על גבי טופס 246 א' עד ליום 18.3.2018.


2.9 ריבית על ניירות ערך וריבית על ניירות ערך הניתנות לפדיון – הוספו שדות חדשים לרישום הכנסות על הריבית מניירות ערך וניירות ערך הניתנות לפדיון, החייבות במס בשיעור קבוע של 35%. השדות בדו"ח : בטופס 1301 בחלק ה'.

קרדיט: מאמרו של עו"ד ורו"ח רמי אריה - למאמר המלא ולעוד אחרים כנסו לאתר