זכויות יוצרים בפרויקט השו"ת

ד.ע עריכה ועימוד

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
למישהו ידוע האם יש בעיה של העתקה (למי שקנה מהם את התוכנה) מצד זכויות יוצרים?
וא"כ יש דרך להוכיח שהדברים הועתקו מהם?
תודה!
 

לצדדין קתני

משתמש פעיל
עריכה תורנית
הסכם הרשאה וכתב אחריות לשימוש בפרויקט השו"ת 1. הרישיוןבר אילן –חברה למחקר ולפיתוח בע"מ (להלן: "החברה") מעניקה בזאת למשתמש זכות שימוש אישית, לשימוש במערכת "פרויקט השו"ת" הכוללת דיסק, תוכנה, מאגרי המידע שבדיסק, והתיעוד הנלווה ובתנאים שלהלן (להלן: "המערכת"). 2. תנאי הרישיון
2.1. המשתמש לא יעביר לאחר את זכותו לשימוש במערכת כולה או חלקה ו/או אינפורמציה הקשורה במערכת, בתמורה או שלא בתמורה, כן מתחייב המשתמש שלא לגרום במחדל להעברה ו/או הפצה כאמור. איסור זה אינו חל על השאלה לתקופה קצרה של המערכת שלא למטרה מסחרית.

2.2. התוכן של המערכת והשירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה במפורש על פי תנאי השימוש תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי השימוש לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של החברה על פי כל דין.

2.3. המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש במערכת שהינו הדפסה והפקת (העתקה או שמירה) טקסטים באופן מסיבי ו/או סידרתי ו/או הוצאה לאור של אור ו/או תרגומם. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

2.4. בכל מקרה של ספק באשר לאופי השימוש במערכת, מתחייב המשתמש לקבל אישורו של נציג החברה, מראש ובכתב באשר לאופי השימוש.

2.5. השימוש במערכת יהיה בו זמנית בתחנת עבודה אחת (דהיינו, הפעלת התוכנה במחשב אחד בזמן נתון) ואינה מיועדת לשימוש בתקשורת בין ו/או באמצעות מחשבים, אלא אם המשתמש קנה רישיון מיוחד לכך.

2.6. למען הסר ספק, במידה והמערכת נרכשה על ידי גוף מוסדי/חברה -השימוש יהיה בכותלי המוסד /חברה בלבד ולא יותר שימוש הרשאה מרחוק.

2.7. המשתמש ינהג בטקסטים המתקבלים מן המערכת בקדושה כראוי לכתבי קודש.

3. אחריות

3.1. החברה אחראית כי הדיסק עליו מסופקת המערכת הכוללת מאגרי מידע ותוכנה להלן ("המערכת") יהיה ללא פגמים בחומר או בעבודה במהלך שימוש רגיל בו, וזאת לתקופה של 12 חודש מיום רכישת המערכת (להלן: "תקופת האחריות"). האחריות עפ"י הסכם זה מותנית בכך כי בידי המשתמש הדיסק המקורי, כי נעשה בו שימוש רגיל ובהתאם להוראות, וכי לא נעשה בו כל שנוי או פעולה בנגוד לתנאים המפורטים בהסכם זה. החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה בו, לפי שקול דעתה, קיימת סבירות גבוהה שהנזק נגרם כתוצאה מתאונה או חבלה או שימוש לא נכון, שלא בהתאם להוראות.

3.2. המשתמש מצהיר כי בחן את המערכת וכי הינה מתאימה לצרכיו ויישומיו, וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות לבחירת המערכת, להשגת התוצאות להן התכוון, להתקנת המערכת במחשב, לשימוש בה ולתוצאות השימוש בה.

3.3. החברה אינה אחראית לתוצאות השימוש במערכת לרבות הפסד הכנסה או הפסד רווח או עיכוב בפעילות המשתמש, והמשתמש מסכים בזאת כי לא תהא לו כל תביעה בנדון.

3.4. המשתמש מסכים בזאת כי אחריות החברה לתשלום פיצויים למשתמש מכל סיבה שהיא, לא תעלה בכל מקרה על סכום התמורה ששילם המשתמש בפועל עבור המערכת.

4. פיצויים

4.1. במידה ויופרו תנאי הרישיון דלעיל, תהא החברה זכאית להפסיק באופן חד-צדדי את הרשאתה לשימוש במערכת, לתבוע מן המשתמש להחזיר את המערכת וכן לתבוע ולקבל מהמשתמש פיצוי על כל נזק ממשי שנגרם לה בגין הפרת הסכם זה על-ידי המשתמש.

5. כללי

5.1. החברה אחראית להפעלה תקינה של המערכת אך ורק במחשב PC, במערכות ההפעלה אלו: חלונות 7 או 8 או 10.

5.2. מורשים רשומים יקבלו בצורה אוטומטית מידע על גרסאות עתידיות של התוכנה ושל מאגרי הטקסטים.

5.3. בכל ענין שלא הוסדר במסמך זה, יחולו הוראות חוק החוזים תרופות (תשל"א) – 1971 וכן יחולו הוראות חוק בתי-המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984.

5.4. הסכם זה הינו ההסכם המושלם והיחיד שבין הצדדים ואין מלבד התנאים, ההצהרות והזכויות הכלולות בחוזה זה כל תנאי ו/או מצג נוסף הן בע"פ והן בכתב או בדרך אחרת שהחברה והמשתמש התכוונו לחייב בו את עצמם בקשר להתקשרות זו.

 

אהד ל

עריכת, עימוד ועיצוב ספרות תורנית
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
למעשה התוכנה מזהה כאשר שולפים כמות גבוהה של תווים מספר אחד בפרק זמן קצר ונועלת את אפשרות ההעתקה.
לגבי ההוכחות- יש שמועות (אולי מגמתיות) הטוענות שהם שותלים טעויות בלתי מורגשות בכוונה על מנת שיוכלו להוכיח שבוצעה העתקה.
 

פינחס רוזנצוויג

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
למעשה התוכנה מזהה כאשר שולפים כמות גבוהה של תווים מספר אחד בפרק זמן קצר ונועלת את אפשרות ההעתקה.
לגבי ההוכחות- יש שמועות (אולי מגמתיות) הטוענות שהם שותלים טעויות בלתי מורגשות בכוונה על מנת שיוכלו להוכיח שבוצעה העתקה.
מה זה כמות גבוהה של טקסט?
כל הרא"ש במסכת בבא בתרא זה כמות גבוהה?
 

אהד ל

עריכת, עימוד ועיצוב ספרות תורנית
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית

מוישה

משתמש מקצוען
מנהל
מנוי פרימיום
כתיבה ספרותית
עריכה תורנית
אם אינני טועה, ידידנו מנהלנו @מוישה קשור לזה איכשהו, לא?
קשור למה?
אני רק יודע כמו כולכם את מה שמופיע אצלם בפורום שהתכנה בעיקרה נועדה להשתמש בטקסטים שלה, אך לא להוציא ממנה ספרים שלמים. כמו כן, החל מגרסה 17 יצרו הגבלה של העתקת 200 אלף מלים בשבוע כדי למנוע שימוש מסחרי.
 

ד.ע עריכה ועימוד

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
אז להעתיק סימן בשו"ע ייקח שבועיים :p
 

עורך ותיק

משתמש צעיר
עריכה תורנית
"לגבי ההוכחות- יש שמועות (אולי מגמתיות) הטוענות שהם שותלים טעויות בלתי מורגשות בכוונה על מנת שיוכלו להוכיח שבוצעה העתקה".

אחר שימוש מסיבי ומדוקדק, אין טעויות שהושתלו, אבל בכל הנוגע לפיסוק וקיטוע, הם יצירתיים במיוחד
 

המספרים של פרוג:

337,452

משתמשים נכנסו לפרוג בחודש האחרון

702

משתמשים מבקרים ברגע זה באתר

4,986

הודעות נכתבו בממוצע ליום בחודש האחרון

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח מודעות | קניה מכירה

לוח דרושים

למעלה