גמ"ח עור נחש אמיתי לשמירה ולידה קלה

סוגרים שידוך

משתמש מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
גמ"ח עור נחש אמיתי לשמירה ולידה קלה

עור הנחש היא הסגולה לשמירה הראשונה בהיסטוריה, ששימשה כבר את האדם הראשון כאשר נתגרש מגן עדן כמבואר במדרש תהילים (צב, ו) ובפרקי דרבי אליעזר (כ) רבי אליעזר בן יעקב אומר מן העור שהפשיט הנחש, עשה הקדוש ברוך הוא כתנות כבוד לו ולעזרו [לשמירתו], שנאמר "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם". ומבואר שם במדרש שהיה לו זה לשמירתו מן המזיקים. וביארו הראשונים (חזקוני בראשית ג, כא) שההכרח שמדובר בעור הנחש הוא שהרי עדיין לא נשחטו בהמות כדי שיהיה עורם להפשטה, לכך מוכרח שהכוונה היא לעור הנחש שהרי הוא מפשיל את עורו גם בחייו.
ובאוצר המדרשים במדרש יוחנן בן זכאי (עמוד 215) מבואר שהיו הראשונים בזמן הנביאים הראשונים משתמשים בעור הנחש כדי לצאת למלחמות ולהנצל מכל פגע, וכן הוא בספר הפעולות של המהרח"ו שכתב שהנושא עליו עור נחש לא יוכל לפגוע בו כל כלי זיין. וכן מבואר בזוהר הקדוש שכאשר יצר ה' את האדם באופן שיוכל להפגע מן המזיקים ברא לו שמירה של כותנות אור, וכאשר חטא הוכרח להיות לו כותנות עור של נחש לשמירתו.

ובכלל מיני השמירה השתמשו בכל הדורות בעור הנחש לשמירת הריון, וכמו שכתב בספר "רפואה וחיים מירושלים" לרבנו יצחק בן אליעזר ממנוקאץ זצ"ל כי עור הנחש הוא "סגולה בדוקה למפלת נפלים שלא תפיל לעולם" עכ"ל, וכן הובא בספר "מראה הילדים" לרבי רפאל אוחנה זצ"ל (מערכת א' אות לד), וכתב הגאון רבי אברהם מסלוניקי זצ"ל בספרו "טהרת המים" (מערכת ס' אות ס"ד) בשם ספר הברית (מאמר יד פרק ז) סגולה לאשה המפלת נפלים אם תשא אצלה בתוך חגורה אשר תחגור בו על בשרה כל ימי הריונה עור הנחש וכו' הוא מסוגל שלא תפיל, עד כאן לשונו. והובא עוד בספר "בית אברהם לחיים" וכן הובא בספר "סגולות רבותינו" לר"ר ישי מזולמיאן. ובספר "דרך ישרה" לרבי ראובן בן אברהם מירושלים (שער הסגולות) כתב גם סגולה למקשה ללדת "קח עור מנחש ותן על לבה".

[ויש שמשתמשים בו היום גם כמו קמיע בשביל פרנסה ברווח כיון שנאמר בגמרא במסכת ברכות (פרק הרואה, דף נ"ז.) הרואה נחש בחלומו פרנסתו מזומנת לו. וביאר רבי שלמה אלמולי זצוק"ל בספרו "האחלמה" (מערכת נ' אות יב. והובא גם בספר דבק מא"ח לרבנו אברהם חמוי זצ"ל) וזה לשונו: "עניין הנחש המורה על פרנסה הוא לפי שהנחש עפר לחמו, ומצוי לו בכל מקום ואין צריך עמל להרוויח פרנסתו"].

עור הנחש שבגמ"ח הוא מעובד היטיב וללא ריח כלל, ומידותיו: אורך 100 ס"מ רוחב 12 ס"מ עובי 0.3 ס"מ.
בהמשך אני יעלה תמונה שלו בל"נ
 

סוגרים שידוך

משתמש מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
במקורות מוזכר לחגור את זה על הגוף כנגד הלב
מה שיש בקישור זה בגודל כ-8-10 על 8-10 ס”מ
אי אפשר לחגור את זה על הגוף כנגד הלב אלא להכניס בארנק הנמצא בכיס המכנסיים...

המידות של עור הנחש שבגמ"ח הם: אורך 100 ס"מ רוחב 12 ס"מ.
יש כמה נחשים
אחד מהם מוצע גם למכירה
 

מבחר הקורסים המקצועיים של פרוג!

פְּרוֹגְלַיין | לוח אירועים

למעלה