בס"דקרן השתלמות 2021

מה זה ?

קרן השתלמות זוהי תכנית חיסכון שנועדה לשימוש לצורך השתלמויות לשכירים או עצמאיים, בפועל היום משתמשים בה לצורך חיסכון כללי רק השם נשאר "קרן השתלמות".

הטבות במס הכנסה

על הפקדות והרווחים בקרן השתלמות ישנם הטבות במס כמו שיפורט בהמשך, במידה והפקידו לקרן לפי הכללים ומשכו את הכספים בזמן.

משיכת הכספים מקרן השתלמות

ניתן למשוך את הכספים בפטור בהתקיים התנאים הבאים:

  • לאחר 3 שנים מההפקדה הראשונה – לצורך השתלמות או אם הגיע לגיל פרישה.
  • לאחר 6 שנים מההפקדה הראשונה – בכל מקרה.
  • בעת פטירה – ע"י המוטבים הזכאים.


כמה כדאי להפקיד לקבל את ההטבות המקסימליות?


לקראת סוף שנת המס זהו המועד האחרון כדי לקבל את ההטבות בשנת המס

עצמאי:

מקבל ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת) בגין ההפרשה לקופת גמל עד 4.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרה 263,000 ₪.

ז"א שההפקדה המרבית כדי לקבל את הניכוי המקסימלי הוא 11,835 ₪.

ניתן לקבל את הפטור ממס על הרווחים בקרן השתלמות גם על הפקדות מעבר לסכום הנ"ל ועד לתקרה בסך 18,480 ₪.

שכיר:

אין לו הטבות במס על הפקדות לקרן השתלמות, רק ההפקדות של המעביד לקרן ההשתלמות אינם נחשבים כהכנסה אצל העובד.

אחוז ההפקדה המרבי: 7.5% מעביד, 2.5% העובד. במידה והמעביד מפקיד יותר מ 7.5% יש לזקוף שווי לעובד (נחשב כהכנסה החייבת במס). שיעור הפקדת העובד יהי' לכל הפחות שליש משעור הפקדת המעסיק.שכיר בעל שליטה בחברה

כמו שכיר רגיל רק יש שינוי בגובה ההפרשה - אחוז ההפקדה המרבי: 4.5% מעביד, עובד 1.5%.