1634482264376.png

בס"דסגירת תיק עצמאינתקלתי כבר בכמה מקרים של עצמאיים שלא פעלו נכון בעת הפסקת הפעילות העסקית לכן חשוב למי שסוגר את העסק לעבור בעיון על המדריך הזה.

עסק שנסגר מכל סיבה שהיא עליו לפעול ולהודיע בהקדם לרשויות שהפעילות העסקית הפסיקה, אף אחד לא ידע על כך אם לא יוגשו הבקשות הנדרשות לפי ההוראות.

לאחר הגשת הבקשות יש לוודא שהתיק אכן נסגר ברשויות המס ובביטוח לאומי, אחרת הוא יהי' חייב בדיווח כל שנה ובקנסות גדולים אם לא יגיש דוחות.

במדריך הקצר נתמצת את התהליך שיש לבצע מול כל אחד מהרשויות בעת סגירת העסק, לפי הסדר הבא:סגירת עסק במע"מ

כל עוסק (עוסק מורשה ועוסק פטור) שהפסיק את פעילותו העסקית חייב למלא טופס בקשה (טופס 18) ולשלוח למשרד מע"מ האזורי.

עוסק פטור יכול גם להגיש הצהרה מקוונת עם תאריך הסגירה בלבד.

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות המייצג של העוסק (רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין).

לאחר הגשת הבקשה - הבקשה תטופל על ידי המשרד האזורי, ואישור הסגירה ישלח לעוסק.

במידת הצורך יתכן וידרשו מסמכים נוספים.סגירת תיק במס הכנסה

יש למלא את טופס הודעה על הפסקת פעילות עסק (טופס 2550) ולהגיש פיזית למס הכנסה.

ניתן גם לשלוח את הטופס בדואר האלקטרוני או במערכת פניות או בפקס למשרד השומה בו מתנהל התיק.

לאחר סגירת התיק במס הכנסה, תישלח על כך הודעה למגיש הבקשה.סגירת תיק בביטוח לאומי

סגירת התיק בביטוח לאומי הינה נפרדת מסגירת תיק ברשות המיסים ואינה תלויה בה.

יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי (טופס 6101) באופן מקוון באתר או באופן ידני.

בקשה שתוגש באיחור עשויה להידחות, ובמקרה כזה תיק העצמאי ייסגר סמוך למועד הגשת הבקשה.